<< Về trang tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

....................0000.................

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

Để đảm bảo việc xác thực tương ứng với từng tài khoản, quảng cáo, tìm kiếm thông tin trên Markethvn.com được rõ ràng, minh bạch, chính xác, tránh tình trạng gian lận và đồng thời để Ban quản lý website Markethvn.com có được các thông tin để xử lý khi có sự vi phạm hoặc khi có tranh chấp xảy ra giữa Ban quản lý website Markethvn.com với người sử dụng hoặc giữa những người sử dụng website Markethvn.com với nhau. Các thông tin được thu thập từ người sử dụng sẽ được lưu trữ tại máy chủ của Markethvn.com và được cung cấp cho các chủ thể liên quan khi cần thiết, các thông tin này cũng sẽ được cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Mỗi người sử dụng chỉ được cung cấp một tài khoản để tiến hành đăng ký tài khoản tại Markethvn.com.

Các thông tin mà Ban quản lý website Markethvn.com thu thập từ khách hàng bao gồm:

Thông tin thu thập được từ người sử dụng website Markethvn.com được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website Markethvn.com, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

           Ban quản lý Website Markethvn.com cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

Thông tin thu thập từ người sử dụng sẽ được lưu trữ tại máy chủ của website Markethvn.com từ khi người sử dụng tiến hành cung cấp thông tin đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng yêu cầu hủy bỏ bằng cách liên hệ trực tiếp với Ban quản lý website. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Markethvn.com.

Công ty có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

Ban quản lý Website Markethvn.com sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về bị việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Markethvn.com Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Markethvn.com.

Ngày đăng: 2020-09-05 22:28:15 | Ngày cập nhật: 2020-09-05 22:28:15
Chia sẻ qua gmail
Chia sẻ qua twitter
Sao chép liên kết